Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Villa Reusachtig, hierna te noemen: zorgverlener, en zorgvragers betreffende toelating of opdracht tot het houden van lezingen, groepsbehandelingen, groepsbehandelingen, workshops en andere vormen van kennisoverdracht, dan wel individuele begeleiding in de ruimste zin des woords, hierna te noemen therapie.
1.2  Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door zorgverlener.
1.3 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– Intakegesprek: gesprek waarin de persoonlijke geschiedenis, behandelklacht en het persoonlijke doel van de zorgvrager wordt vastgelegd. Dit gesprek maakt deel uit van de groepsbehandeling en individuele begeleiding en is een voorwaarde voor toelating.
– Startmoment van de groepsbehandeling of individuele begeleiding: Het intakegesprek.
– Annuleren: Het beëindigen van de aanmelding voor een groepsbehandeling of individuele begeleiding.
1.4 Algemene inkoopvoorwaarden van de zorgvrager zijn niet van toepassing, tenzij zij door zorgverlener schriftelijk zijn aanvaard. 

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen zorgverlener en de zorgaanvrager komt tot stand door ondertekening van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBo), door de door zorgverlener en de zorgvrager wederzijdse mondelinge bevestiging of door schriftelijke bevestiging door zorgverlener aan de zorgvrager van diens per e-mail verzonden aanmelding of opdracht. 

Artikel 3: Annulering of verplaatsing door de zorgvrager
3.1 De aanvrager voor een groepsbehandeling heeft het recht op toelating tot, of de opdracht voor een groepsbehandeling te annuleren per verzonden brief of per e-mail.
3.2 Annulering door de zorgvrager van de aanmelding kan tot vier weken voor aanvang van de eerste groepsbehandelingsdag kosteloos geschieden.
3.3 Annulering door de zorgvrager van afspraken voor de individuele begeleiding kan tot 48 uren voor aanvang van de betreffende afspraak geschieden.
3.4 Bij annulering korter dan vier weken voor de eerste groepsbehandelingsdag is de zorgvrager verplicht 100% van de kosten van de groepsbehandeling te vergoeden.
3.5 Bij annulering korter dan 48 uren voor de eerstvolgende afspraak van de individuele begeleiding wordt de afspraak volledig in rekening gebracht bij de zorgvrager.
3.6 In geval de zorgvrager dan wel de door zorgvrager aangewezen cliënt na aanvang van de groepsbehandeling de toelating tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de groepsbehandeling deelneemt, heeft de zorgvrager geen recht op enige terugbetaling. 

Artikel 4: Annulering door zorgverlener
Zorgverlener heeft het recht zonder opgave van redenen de groepsbehandeling te annuleren of toelating van een zorgvrager dan wel de door zorgvrager aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de zorgvrager recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan zorgverlener betaalde bedrag.

 

Artikel 5: Tarieven
Tarieven zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2. 

Artikel 6: Betaling
6.1 Zorgverlener brengt de door de zorgvrager verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De zorgvrager dient de verschuldigde kosten van de groepsbehandeling te voldoen een maand voor de aanvang van de groepsbehandeling, doch uiterlijk veertien dagen na facturering op de door zorgverlener aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door zorgverlener, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.2 De reis- en arrangements-/verblijfkosten alsmede verplichte literatuur in verband met toelating aan een groepsbehandeling zijn in de kosten van de groepsbehandeling niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
6.3 Indien de zorgvrager niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is zorgverlener steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is zorgverlener gerechtigd de uitvoering van de gevraagde zorg of opdracht onmiddellijk op te schorten.
6.4 De zorgvrager is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan zorgverlener alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden,waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.  De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de zorgvrager verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,- excl. BTW. 

Artikel  7: Opschorting en ontbinding
Zorgverlener heeft het recht toelating van de zorgvrager dan wel van de door de zorgvrager aangewezen cliënt aan een groepsbehandeling te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de zorgvrager niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 6. 

Artikel  8: Auteursrecht
8.1 Het auteursrecht op de door zorgverlener uitgegeven brochures, projectmateriaal en groepsbehandelingsmateriaal berust bij zorgverlener, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.  Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van zorgverlener zullen door de zorgvrager geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
8.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen, plannen van aanpakken en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van zorgverlener, berust uitsluitend bij zorgverlener. 

Artikel  9: Overname van personeel
De werknemers van zorgverlener zijn tijdens het dienstverband en gedurende twee jaar na beëindiging van het dienstverband aan een concurrentiebeding gebonden, inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van zorgverlener mogen verrichten. Op grond daarvan staat het de zorgvrager niet vrij gedurende de voornoemde periode buiten zorgverlener om, ex-werknemers van zorgverlener in dienst te nemen, dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten. Dit geldt ook voor de situatie, dat de ex-werknemer in dienst is bij een derde. 

Artikel  10: Aansprakelijkheid
10.1 Zorgverlener spant zich in de gegeven zorg naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van de Vereniging ter Bevordering van de Alternatieve Geneeskunde (VBAG) uit te voeren.
10.2 Zorgverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de zorgvrager voor enige schade behoudens in het geval  haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
10.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 11.344,-.
10.4 Zorgverlener is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. 
10.5 Zorgverlener zal niet aansprakelijk worden gesteld indien zorgvrager de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken. 

Artikel 11: Klacht over therapeut
Heeft u een klacht over de behandeling, bespreek deze dan in eerste instantie met de betrokken therapeut. Komt u er samen niet uit of heeft u een zodanige klacht dat u deze niet met de therapeut kunt of wilt bespreken, dan is het mogelijk om uw klacht (uitsluitend schriftelijk) bij ons in te dienen. Klik hier voor de tekst van de Regeling Klachten. Daarin vindt u onder meer de voorwaarden waaraan een klacht bij het indienen moet voldoen.
Richt uw brief aan:
NBVH, t.a.v. de Klachtencommissie
Newtonlaan 51,  3584 BP Utrecht

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen zorgverlener en een zorgvrager is Nederlands recht van toepassing.  Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan het tuchtrecht.

Leveringsvoorwaarden