Privacy verklaring

Uw Privacy

Voor een goede begeleiding of behandeling is het noodzakelijk dat Villa Reusachtig, als uw zorgverlener, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken, behandelingen en begeleiding.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw begeleiding danwel behandeling noodzakelijk zijn en die Villa Reusachtig, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Uw begeleider of behandelaar bij Villa Reusachtig heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Daarnaast heeft uw begeleider of behandelaar een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens de afwezigheid van uw begeleider of behandelaar.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat Villa Reusachtig of onze administrateur, een factuur kan opstellen.

Als uw begeleider of behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal hij of zij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats;
 • uw geboortedatum;
 • de datum van de behandeling;
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling; hypnotherapie’, of ‘psychosociaal consult’;
 • de kosten van het consult.


typemachine